Projekt dotyczy dyskontowania wypłat odroczonych i ryzykownych. Przez dyskontowanie rozumiemy spadek subiektywnej wartości wypłaty wraz ze wzrostem czasu jej odroczenia lub niepewności jej otrzymania. Autorzy projektu, tworząc multidyscyplinarny zespół (ekonomia, psychologa poznawcza, finanse behawioralne) adaptują specyficzne swojej dyscyplinie podejścia i wiedzę w celu wyjaśnienia rozbieżności obecnych w literaturze w kontekście dyskontowania. Głównym pytaniem, na którym koncentruje się planowany projekt badawczy i na które w dotychczasowej literaturze nie udzielono jednoznacznej odpowiedzi odnosi się do różnic w dyskontowaniu czasu i prawdopodobieństwa. Czy za oba typy dyskontowania odpowiedzialny jest jeden proces (Rachlin et al. 1991; Yi, Piedad, and Bickel 2006), czy może należy mówić o dwóch odrębnych procesach (Green i in., 1999a; Myerson i in., 2003) – specyficznych dla dyskontowania czasu i prawdopodobieństwa? Autorzy projektu, wykorzystując metodologię używaną w badaniach nad dyskontowaniem, także wykorzystując teorię zasobów poznawczych oraz teorię dwusystemową umysłu planują serię kilkunastu badań, których ostatecznym celem będzie udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie badawcze.

Planowana seria badań wykorzystywać będzie liczne eksperymentalne metody badawcze, w skład których wchodzi:
Metoda adjusting – Procedura ta pozwala na określenie punktów równowagi, czyli takich wartości wypłat, przy których badany wykazywał obojętność między dwiema alternatywami, na przykład pomiędzy otrzymaniem kwoty x natychmiast, a kwoty y po czasie t. Cechą charakterystyczną procedury dostosowania jest to, że jedna z alternatyw wyboru dostosowuje swoją wartość w zależności od wcześniejszych decyzji osoby badanej.
Metoda conjoint i maxdiff - Procedura badawcza stawia osobę badaną przed koniecznością dokonywania wyborów między alternatywami, różniącymi się atrakcyjnością. Tak jak bywa często w życiu, pewne alternatywy są atrakcyjniejsze pod względem jednej cechy, natomiast inne alternatywy atrakcyjniejsze pod względem innej z cech. Wybory dokonywane przez osobę badaną ujawniają kompromisy (trade-offs) a tym samym pozwalają badaczowi na wyliczenie użyteczności (psychologicznej satysfakcji) dla każdego poziomu każdego z atrybutów opisujących alternatywy. Założenie, że dla decydenta użyteczność alternatywy tożsama jest z sumą użyteczności cech alternatywy, w łatwy sposób pozwala badaczowi wyliczyć addytywną użyteczność badanych alternatyw (np. odroczonych loterii).
Poll interviews - Manipulacji eksperymentalnych dokonywać będziemy przy wykorzystaniu metodologii N-back, polegającej na konieczności utrzymywania przez badanego w pamięci kilku elementów podczas wykonywania badania właściwego.
Do pomiaru stylu poznawczego (refleksyjności) będzie stosowany zestaw zadań Cognitive Reflection Test (CRT, Frederick, 2005). W trzech zadaniach matematycznych określa się refleksyjność badanego, który aby udzielić poprawnej odpowiedzi musi powstrzymać się od udzielenia narzucającej się błędnej odpowiedzi.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.